เรื่อง ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน(Term of Reference : TOR) หรือ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง จำนวน ๓๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)