มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยกองอาคารและสถานที่ มอบน้ำดื่มดุสิตา เพื่อสนับสนุนในกิจกรรม “จิตอาสาพระราชทาน”  การปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณคลองเปรมประชากร ตั้งแต่แยกราชวิถีจึงถึงแยกราชวัตร  โดยมีนายแหวน เพ็ชรตะกั่ว  หัวหน้าเทศกิจเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้กองอาคารและสถานที่ ได้ส่งทีมเกษตรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

พื้นที่แปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯ ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา TCAS 63 รอบที่ 2 (QUOTA)