ม.สวนดุสิต เข้าร่วมการประชุมคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตทุกแห่งผ่านระบบออนไลน์จัดโดยกระทรวง อว.
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ในโจทย์ประกวด “นวัตกรรมธุรกิจเพื่อสุขภาพ โดยคนไทย ก้าวไกลสู่สากล” สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563