กิจกรรม "86 มุมมองศิษย์สวนดุสิต กับ 86 ปี สวนดุสิต"
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ขยายเวลาปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563)