กิจกรรม "86 มุมมองศิษย์สวนดุสิต กับ 86 ปี สวนดุสิต"
ม.สวนดุสิต เข้าร่วมการประชุมคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตทุกแห่งผ่านระบบออนไลน์จัดโดยกระทรวง อว.