ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19-คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการซื้อจ้าง

กิจกรรม “86 มุมมองศิษย์สวนดุสิต กับ 86 ปี สวนดุสิต” (15 พ.ค.63)
กิจกรรม “86 มุมมองศิษย์สวนดุสิต กับ 86 ปี สวนดุสิต” (14 พ.ค.63)