ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๓๘๐ ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการจ้างปรับปรุงกรอบผนังอาคาร ห้องสมุดและอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบโมบายแอปพลิเคชั่น สำหรับอาคาย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง