ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการจ้างปรับปรุงกรอบผนังอาคาร ห้องสมุดและอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน ประเมินอาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 (AEC) ผ่านระบบบริหารการศึกษา (https;//academic.dusit.ac.th) ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๓๘๐ ชุด