ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายลำดับรองสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 8(5)/2563 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง การบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) พ.ศ. …., แบบแนบท้ายประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง การบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) แนวทางการปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 

  

 

 

 

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มสด.จัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5(9)/2563
สำนักงานเขตบางพลัด ส่งมอบสิ่งของยังชีพจาก ม.สวนดุสิต ให้กับชุมชนมัสยิดบางอ้อ และชุมชนริมคลองบางพลัด