รับสมัครนักศึกษา
ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน ประเมินอาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 (AEC) ผ่านระบบบริหารการศึกษา (https;//academic.dusit.ac.th) ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2563