หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ด้วยระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ความเป็นอยู่ของนักศึกษา แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนปลูกฝังเจตคติด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง และดีงาม โดยมี ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เป็นประธานการประชุม และมีคณาจารย์ศูนย์การศึกษาฯ เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 

  

ผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์ล้างมือ สำหรับเด็กจาก LA-OR Plus SHOP
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตภายในห้องวิชาการปฐมวัยและ ประถมศึกษาและห้องทะเบียนของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง