ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผลดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 05(33)/2563 โดยมีวาระเรื่อง ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงประเด็นทั้งภายในและภายนอกของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ประจำเดือนเมษายน 2563 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงประเด็นทั้งภายในและภายนอกของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ประจำวันที่ 1-14 พฤษภาคม 2563 ฯลฯ ณ ห้องประชุมบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563  

  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ด้วยระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting ประจำปีการศึกษา 2563
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มสด.จัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5(9)/2563