หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ด้วยระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ความเป็นอยู่ของนักศึกษา แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนปลูกฝังเจตคติด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง และดีงาม โดยมี ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เป็นประธานการประชุม และมีคณาจารย์ศูนย์การศึกษาฯ เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 

  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นเจ้าภาพสนับสนุนอาหารให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โครงการ “จังหวัดลำปางร่วมบรรเทาทุกข์จากภัยโควิด-19”
ประชุมผลดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 05(33)/2563