ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ประธานกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทย เป็นประธานที่ประชุม ร่วมด้วย Prof. Dr. Fan Zuojun ประธานกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายจีน พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ทั้งฝ่ายไทย ได้แก่ รศ.พัชรี สวนแก้ว. ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ. ดร.พรชณิตว์. แก้วเนตร ร่วมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝายจีน ได้แก่ Assoc. Prof. Li Jiajun Prof. Yu Jin Prof. Qin Chengqiang และ Ms. Xie Quanhong โดยคณะกรรมการอำนวยการฝ่ายไทยดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ ประเทศไทย ร่วมกับ การประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft team กับคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายจีน ณ มหาวิทยาลัยกวางสี เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย Mr. Qiu Zongfeng ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายจีน และ ดร.อภิรดี ผลประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทยร่วมกันเป็นผู้ดำเนินการประชุม ทั้งนี้เพื่อรายงานและติดตามการดำเนินงานสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ ในปีที่ 2562 ที่ผ่านมา พร้อมกับการนำเสนอแผนงานของสถาบันขงจื่อฯ ประจำปี 2563 เพื่อที่ประชุมพิจารณา ณ  ห้องประชุม สำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุม KM กลุ่ม Living Online ครั้งที่ 1
ประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(11)/2563