ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 พฤษภาคม 2563  

  

ละออพลัส LA-OR Plus จัดการศึกษาภายใต้บรรยากาศที่มีความเป็นนานาชาติ โดยการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย
ผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์ล้างมือ สำหรับเด็กจาก LA-OR Plus SHOP