✅ โครงการละออพลัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำ “ปิ่นโตความรู้” ซึ่งเป็นสื่อการเรียนประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายที่ร่วมกันผลิตด้วยผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาทิ หนังสือนิทาน เนื้อหาโดยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์โดย ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ สื่อกิจกรรม การเรียนรู้เรื่องการล้างมือให้ปราศจากเชื้อโรค โดยผลิตภัณฑ์เจลล้างมือสูตรสำหรับเด็กนี้ คิดค้นอย่างพิถีพิถันและอ่อนโยนกับเด็กโดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตในห้องปฎิบัติการที่ได้มาตรฐาน GMP ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดออกแบบตามหลักการเรียนรู้ของเด็กโดยพัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัยและคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความรู้เด็กก่อนการเปิดเรียน

✅ ในโอกาสนี้ คุณครูและทีมงานโครงการละออพลัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้ลงพื้นที่
พบผู้ปกครอง และเยี่ยมเด็ก ๆ พร้อมทั้งนำส่ง “ปิ่นโตการเรียนรู้” ให้กับทุกบ้าน ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2563
ทั้งนี้ครอบคลุมพร้อมกันทั้ง
❇️มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ

❇️วิทยาเขตสุพรรณบุรี

❇️ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง

❇️ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

บรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นของเด็กๆ และได้รับการต้อนรับจากผู้ปกครองอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

ละออพลัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ม.สวนดุสิต กรุงเทพฯ  

ละออพลัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ม.สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ละออพลัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯ ลำปาง

ละออพลัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯ นครนายก

ละออพลัส LA-OR Plus จัดการศึกษาภายใต้บรรยากาศที่มีความเป็นนานาชาติ โดยการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563