วันที่ 22 พ.ค. 2563 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์จัดอบรมในรูปแบบอบรมออนไลน์ (เก็บค่าลงทะเบียน) หลักสูตร “เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร” ให้กับผู้บริหารและคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ โดย ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและคณะเป็นวิทยากร ซึ่งผู้อบรมประจำที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยากรถ่ายทอดสดการอบรมไปจากศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ผ่านการช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.สวนดุสิต กิจกรรมนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดียิ่ง กิจกรรมจัด ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “HCD training delivery” ของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

  

"คิดถึงอาหารอร่อย สะอาด ส่งถึงบ้าน คิดถึง สวนดุสิตเดลิเวอรี่ - Suan Dusit Delivery"
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรม SDUCOURSE.COM สำหรับผู้สร้างคอร์สออนไลน์