ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการจัดซื้อลิขสิทธิ์ และขออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๑ รายการ

Welcome to Suan Dusit University
ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สิ่งพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ