ประกาศการสมัครเรียนวิชาทหาร ปี 2563

ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564 - 2570-กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ร้านหนังสือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำหน่ายชุดนักศึกษา ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 1 มีบริการจัดส่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ : โทร. 0-2244-5420-1