*หนังสือขอรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564 – 2570-กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (คลิก)
*(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาฯ 64 – เสนอครม มค63 – Draft (คลิก)
*มติ 14 ม.ค. 63 (คลิก)
*ตอบแบบแสดงความคิดเห็น (คลิก)

ข่าวสาร สคบ.
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118 (13 มิถุนายน 2563)-กรมชลประทาน