นักศึกษารหัส 63 ที่รายงานตัวเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบและยืนยันที่อยู่ให้ครบถ้วน
ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564 - 2570-กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม