ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการจ้างรื้อถอนครุภัณฑ์และ ปรับปรุงพื้น (เคลือบด้วย PU MOTAR) พร้อมติดตั้งงานระบบสำหรับครุภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลส
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 85 หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ อบรมระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2563