นักศึกษารหัส 63 ที่รายงานตัวเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบและยืนยันที่อยู่ให้ครบถ้วน

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.สวนดุสิต ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารทะเลให้เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารทะเลแห่งอนาคต ปีงบประมาณ 2563
ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564 - 2570-กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม