นักศึกษารหัส 63 ที่รายงานตัวเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบและยืนยันที่อยู่ให้ครบถ้วน

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.สวนดุสิต ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารทะเลให้เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารทะเลแห่งอนาคต ปีงบประมาณ 2563
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกตินอกเวลาราชการ)