*มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพเพื่อรองรับแรงงานภายหลังวิกฤตการณ์ การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://futureskill-newcareer.in.th/course/4976/

ประกาศ! สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม รับสมัครนักศึกษาจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ธุรกิจการบิน และการท่องเที่ยว รหัส 58-59 เข้าทดสอบภาษาอังกฤษ SDU-TEST ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี