ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพเพื่อรองรับแรงงานภายหลังวิกฤตการณ์ การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อกันซึมเดิมพร้อมทำระบบกันซึมดาดฟ้าใหม่ อาคารตึกวิทยบริการ อาคารหอสมุด อาคารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง