ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๑/๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สิ่งพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๐/๒๕๖๓
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งฝ้าเพดานแผนอะคูสติกห้องปฏิบัติการบริการการบิน (Mock-up Room) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง