การสอนในสถานการณ์ไม่ปกติ
ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย