รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 1 /2563 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยเพื่อรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จำนวน 4 โครงการ เรื่องผลการดำเนินงานในการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงพฤษภาคม 2563 ฯลฯ ณ ห้องลำพอง 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 มิถุนายน 2563

  

 

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการ "การพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)"
การประชุมติดตามความคืบหน้า โครงการแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ (หอมขจรฟาร์ม) ม.สวนดุสิต