กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)”  ให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม-ชัยนาท เป็นวิทยากรในการบรรยาย และมี ดร.ศิโรรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น ให้ความรู้ความเข้าใจตัวชี้วัดตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานและให้การต้อนรับ ทั้งนี้การอบรมจัดขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

  

สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ด้วยการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มสด. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ี 1/2563