คู่มือการใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 1-3)
ประกาศการรับชุดครุยของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2560-2561-กองพัฒนานักศึกษา