แนวทางการจัดการขยะ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19