สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมมือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประชุมวางแผนดำเนินการจัดประกวดแผนการตลาดประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ITCI) ขานรับนโยบาย Local Economy โดยใช้ Ecommerce platform สร้าง New Normal ให้กับประเทศ
แนวทางการจัดการขยะ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19