ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563-สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพื่อผลผลิตแห่งชาติ