รศ.ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ให้เกียรติมอบนโยบายการดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งอัตลักษณ์ด้านการอาหารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้กล่าวถึงการระดมสมองเพื่อพัฒนาโจทย์การวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งอัตลักษณ์ด้านการอาหารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม Dusit Bistro co-working space อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต