อาจารย์กฤษณ์ นวลจันทร์ หัวหน้าโครงการ เข้ารายงานความก้าวหน้า โครงการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน โดย ได้รับเกียรติจาก นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน พาณิชย์จังหวัดตรัง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสภาเกษตรกร และผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตที่ 3 ร่วมรับฟังรายงานความก้าวหน้า และแผนงานต่อเนื่องหลังจากช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เวลา 16.00 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดตรัง