ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับวิทยากร และเปิดการเสวนา เรื่องการประชุมและวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์  เมฆไตรรัตน์  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช ไชยเพิ่ม คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต ์เหลืองประภัสร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 5  อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30 มิถุนายน 2563