ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาเรื่อง การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาหลังสถานการณ์โควิด-19-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์