อบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา รหัส 63 https://onlinecourse.dusit.ac.th/

คู่มือการอบรม English Discoveries Online (Update)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ในโจทย์ “การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจชุมชน ยุคเข้าสู่วิถีใหม่ (Next Normal)” สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 สนใจติดต่อสอบถามคณะวิทยาการจัดการ คุณสุจิตรา โทรฯ 02-244-5701 หรือ 064-746-2445
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรมบัลเล่ต์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับเด็กอายุ 3 ขวบครึ่งขึ้นไป (รับจำนวน 40 คน) ระยะเวลาอบรม: 15 กรกฎาคม – 8 ตุลาคม 2563