อบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา รหัส 63 https://onlinecourse.dusit.ac.th/

คู่มือการอบรม English Discoveries Online (Update)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การลดค่าบำรุงการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คู่มือการใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 1-3)