ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การลดค่าบำรุงการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

"รับสมัครนักศึกษาส่งอาหาร" กิจกรรมดีดีเพื่อนักศึกษาสวนดุสิต เพิ่มรายได้พิเศษในช่วงที่ว่างจากการเรียน
อบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา รหัส 63 https://onlinecourse.dusit.ac.th/