กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงาน พร้อมติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการจัดสรรภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธาน การประชุมจัดขึ้น ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

  

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับเชิญจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นวิทยากรสอนอาชีพ เรื่องการทำขนมไทย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระหว่างหลักสูตร กับโรงเรียนเครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี