ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 86 หลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ อบรมระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลิขสิทธิ์และขออนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมการเรียน ภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง