อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน 4 ท่าน ได้รับเชิญจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นวิทยากรสอนอาชีพ เรื่องการทำขนมไทย ได้แก่ ขนมกลีบลำดวน ขนมอาลัว ขนมกระเช้าสีดา ให้กับประชาชนของชุมชนเทศบาลตำบลนางบวช ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ เทศบาลตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

  

ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2563