สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เล็งเห็นว่าภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแนวคิด ปรับกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์กรให้เปิดรับการใช้เทคโนโลยี และ AI อย่างเต็มตัวและแพร่หลาย รวมถึงการเปิดรับความร่วมมือกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันสำหรับทุกฝ่าย นำไปสู่การยกระดับธุรกิจภาคการผลิตในองค์รวมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและพร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดโลก ทั้งนี้มุ่งหวังจะช่วยผลักดันและกระตุ้นการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Industry 4.0 อย่างจริงจัง อีกทั้งสร้างโอกาสการฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาให้มีคุณภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที การประชุมได้วางแนวทางในการจัดประกวดแผนการตลาดประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ITCI) ช่วยเหลือผู้ประกอบการขานรับนโยบาย Local Economy โดยใช้ Ecommerce platform สร้าง New Normal ให้กับประเทศ

ในการประชุมครั้งนี้ทางหลักสูตรฯ ได้รับเกียรติจากคุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณภูวดล สุวรรณธารา ผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ITCI) คุณชัชมนต์ สมาร์ท ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และเจ้าหน้าที่จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย พท.ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ  ผศ.ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ผศ.ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิก อาจารย์ชุษณะ จันทร์อ่อน ผศ.ศิริมา คงทัพ  ผศ.ดร.สุวลักษณ์ ห่วงเย็น อาจารย์วรภัทร จัตุชัย และนายธีระเดช กลิ่นพุฒซ้อน  

  

 

 

 

สำนักกิจการพิเศษ มสด. ประชุมสำนักงานอำนวยการ เพื่อติดตามการดำเนินงาน
ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563