คณะกรรมการดำเนินงานพันธกิจฯ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดย ดร.นวลรัตน์ วัฒนา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารดุสิตพารา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. 

  

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มสด.จัดการประชุมคณบดี ครั้งที่ 4(46)/2563
สำนักกิจการพิเศษ มสด. ประชุมสำนักงานอำนวยการ เพื่อติดตามการดำเนินงาน