ศูนย์ฯ ตรัง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและจรรยาบรรณ ครั้งที่ 1/2563  โดย ดร.ทรงศักดา  ชยานุเคราะห์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมDP11 อาคารดุสิตพารา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรังร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการฯร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง
มสด. จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 2(18)/2563