วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะทำงานโครงการพัฒนาครูมืออาชีพกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสมัยใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการฯร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด และเยี่ยมชมแปลงเกษตรอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
ศูนย์ฯ ตรัง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและจรรยาบรรณ ครั้งที่ 1/2563