คณะทำงานการจัดการพลังงานสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 5/2563 โดยมี นางสาวสุรีรัตน์ จิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม ชั้น 2 อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุมเตรียมการปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2563 ผ่านโปรแกรม Microsoft Team
การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.สพ.) ประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2563