ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ฯลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรสายวิชาการและสายสนุบสนุน เข้าร่วมการประชุมเตรียมการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ผ่านโปรแกรม Microsoft Team โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุขุม เฉลยทรัพย์ เป็นประธานการประชุม เมื่อเวลา 13.00-17.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 

  

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มสด. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยง (COSO 2017)" ให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กองอาคารและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมคณะทำงานการจัดการพลังงานสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2563