มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7(75)/2563 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา และรักษาการตำแหน่งผู้จัดการโครงการพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามงานในส่วนต่าง ๆ การบริหารจัดการและการดำเนินงานของทุกส่วนงาน การประชุมจัดขึ้นในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00–12.00 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

  

ม.สวนดุสิต รับมอบเครื่องมืออุปกรณ์การตรวจสุขภาพ บริษัท เอไอเอ จำกัด
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มสด. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยง (COSO 2017)" ให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย