ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ม.สวนดุสิต รับรางวัลการประกวด “โซเชียลมีเดียออนไลน์ (Online Social Media) นวัตกรรมสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่

อาจารย์ธณิดา พุ่มท่าอิฐ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาจารย์ธีระชล สาตสิน อาจารย์วิวัฒน์ เหล่าชัย ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ พร้อมด้วยนางสาวทิพย์สุดา พลเสนา และนางสาวเกวลิน อมแย้ม ตัวแทนนักศึกษาชมรมฯ รับรางวัลชมเชยการประกวดชมรมฯ ดีเด่น และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ในการประกวด “โซเชียลมีเดียออนไลน์ (Online Social Media) นวัตกรรมสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ จากรองศาสตราจารย์ สุปราณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และประธานเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ณ สมาคมการพยาบาลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ม.สวนดุสิต คว้าตำแหน่ง Miss Trans Supranational Thailand 2020
อาจารย์ ม.สวนดุสิต ได้รับสถานะ Senior Fellow จาก The Higher Education Academy สหราชอาณาจักร