คู่มือการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา (ตั้งแต่รหัส 62 ลงไป)  (คลิก)

ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 เรื่อง การนัด วัน เวลา สถานที่ นำส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารทั้งหมด-ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต