ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สาหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ชั้นปีที่ 2 – 4 (วิทยาเขตและศูนย์การศึกษา)

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สาหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ชั้นปีที่ 2 - 4 (กรุงเทพฯ)
ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 เรื่อง การนัด วัน เวลา สถานที่ นำส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารทั้งหมด-ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ